תקנון

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר האחים אהרון. מטרת האתר לתת שירות טוב ככל הניתן ללקוחותינו. אנא שימו לב כי מפעם לפעם יחולו שינויים בתנאי השימוש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו כמפורט להלן.

2. בכל שאלה או בקשה ניתן להתקשר לבית העסק: 03-6878643.

3. האחים אהרון הינו אתר אינטרנט המציג שירות מקוון לרכישת מוצרי קצביה, עוף, הודו, בקר, עגל, טלה וכן מוצרים מיוחדים נוספים המגיעים עם שליח עד הבית.

4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה אצל האחים אהרון יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד האחים אהרון ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של האחים אהרון על פי תקנון זה.

5. שירות המשלוחים של האחים אהרון ניתן באזורי החלוקה המוגדרים על ידי העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי.

6. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

7. האחים אהרון שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי האחים אהרון בגין שינוי כאמור. עם פרסום השינוי בתקנון, יחול השינוי בפועל וכל פעולה שתתבצע באתר תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

8. האחים אהרון לפי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן, למעט ביצוע הזמנות שכבר בוצעו באתר.

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

"המוצרים"

10. מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים המוצגים באתר האחים אהרון תחת הקטגוריות השונות.

11. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").

12. האחים אהרון אינם מחויבים, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והם רשאים לשנות את מגוון המוצרים המוצגים באתר בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

13. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות בכל אופן את האחים אהרון. אופן הצגת המוצרים באתר וחלוקתם לקטגוריות ייעשו על פי שיקול דעתם הבלעדי.

14. רכישה של מוצרים באתר האחים אהרון תיעשה בכמות סבירה בלבד ובהתאם למלאי המצוי. סבירות הכמות תהיה נתונה לשיקול הבלעדי של האחים אהרון. לא תותר רכישה סיטונאית באתר האחים אהרון וניתן למנוע רכישה על ידי לקוחות שונים על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך לנמק שיקוליהם.

המחירים

15. מחירי המוצרים שיפורסמו אצל האחים אהרון הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. האחים אהרון יהיו רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

16. האחים אהרון רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לקבוע מחירים שונים עבור מוצרים זהים בערוצי המכירה השונים (הגעה לבית העסק, אתר האינטרנט, טלפון, ודואר אלקטרוני), וזאת על מנת לעודד קנייה באמצעות אחד הערוצים.

17. בכל הנוגע למכירות האחים אהרון המתבצעות באמצעות הטלפון, הגעה לבית העסק, הדוא"ל או אתר האינטרנט, תעמוד בפני הלקוח האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט האחים אהרון וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר כאמור לעיל, ויישמרו עד למועד עדכון המחירים הקרוב על פי שיקול דעתם הבלעדי של האחים אהרון.

18. חיוב לקוח בעבור מוצרים שקילים ייעשה על פי משקל הברוטו של המוצרים ובהתאם למשקל שהוזמן. יובהר כי משקל הנטו של מוצרים שונים יכול להיות שונה מהותית לאחר ניקוי המוצר. יוסבר עוד כי משקל המוצרים הטריים יכול להיות גבוה או נמוך מההזמנה שבוצעה כפועל כתוצאה מאופי המוצרים. האחים אהרון יעשו ככל שבידם על מנת שמשקלים אלו יהיו תואמים ככל הניתן לאלה שנתבקשו על ידי הלקוח. חיוב הלקוח ייעשה על פי המשקל בפועל של המוצרים.

19. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

20. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לבית העסק. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לאחים אהרון, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים או קלקולם, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.

21. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האחים אהרון וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה לדף התשלום.

22. האחים אהרון שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר שהיא מפעילה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

התשלום

23. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח", או במזומן – ייגבה ביום אספקת המוצרים.

24. בקנייה באמצעות הטלפון יתבצע התשלום בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון בטרם סופקה ההזמנה ללקוח או במזומן לשליח מטעם האחים אהרון.

25. על אף האמור לעיל האחים אהרון שומרים לעצמם את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

26. תנאי האשראי יוצגו ללקוח בדף התשלום באתר האינטרנט של האחים אהרון, או על ידי עובדי החברה כאשר התשלום יתבצע באמצעות הטלפון.

שעות פעילות של האחים אהרון

27. הקלדה של הזמנה באתר האחים אהרון אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. הזמנות יסופקו בתוך 48 שעות ממועד קבלתן ובלבד שמדובר בימי עסקים, אלא אם תואם אחרת עם הלקוח.

28. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות העסק בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתם של האחים אהרון, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה או ביטול ניתן לבצע עד 5 שעות ממועד האספקה.

29. שעות הפעילות של ההזמנות הינן כדלקמן: מיום ב עד ה בין השעות 8:00- 18:00.

30. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של בית העסק והאחים אהרון אינם מחויבים למועדים אלה.

דמי שירות

31. קניה באתר האחים אהרון באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות הזמנה בדואר אלקטרוני: לא תחייב את הלקוח בדמי שירות. עם זאת, האחים אהרון רשאים לעשות שינוי בנושא זה ולהתחיל לחייב דמי שירות באזורים בהם יינתן השרות בכפיפות לשיקול דעתם הבלעדי.

32. האחים אהרון שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתם ואינם מתחייבים להודיע מראש על השינוי.

אספקה

34. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי האחים אהרון (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותם של האחים אהרון שלא לספק מוצרים כלשהם בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והאחים אהרון שומרים לעצמם את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליהם עפ"י שיקול דעתם הבלעדי.

35. האחים אהרון ישתדלו לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, האחים אהרון אינם מתחייבים לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי האחים אהרון בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. האחים אהרון יספקו ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בית העסק בעת הכנת המשלוח. לא ייגבה תשלום בגין מוצרים שלא סופקו.

36. האחים אהרון לא יגבו, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

37. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לבית העסק ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה לאחים אהרון ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי שרות נוספים. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

החזרת מוצרים

38. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

39. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לבית העסק בתוך שעתיים ממועד האספקה. בבית העסק יתאמו עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים

40. מעת לעת יימכרו מוצרים אצל האחים אהרון במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

41. מועדי המבצעים ואופיים יהיו נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של האחים אהרון והם יהיו רשאים להפסיק אותם ללא כל הודעה מוקדמת.

ביטול / שינוי הזמנה

42. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה כאמור לעיל.

43. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות התקשרות עם בית העסק.

44. האחים אהרון יהיו רשאים לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

45. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה לבית העסק וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר.

46. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות האחים אהרון כפי שתהא מעת לעת.

רכישה טלפונית או באמצעות האתר או באמצעות הדואר האלקטרוני.

47. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח אצל האחים אהרון יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, הן באמצעות תקשורת טלפונית והן באמצעות הדואר האלקטרוני.

48. האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט תחול, בשינויים המחויבים ובכפוף לאמור לעיל בדבר דמי שירות, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית ובמסגרת תקשורת של דואר אלקטרוני.

49. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו – לבית העסק 03-6878643.

כתובת הדואר האלקטרוני היא: aharonbros@gmail.com

50. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה לבית העסק, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.

אחריות

51. האחים אהרון אינם אחראים לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באחים אהרון ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר האחים אהרון וכד'

52. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאחים אהרון ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות

53. הלקוח פוטר את האחים אהרון מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

54. האחים אהרון לא יהיו אחראים, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכיו"ב.

55. האחים אהרון לא יהיו אחראים, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

56. האחים אהרון לא יהיו אחראים לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לאחים אהרון, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

57. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא ישאו האחים אהרון בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח

58. החוק החל והתניית שיפוט על ההתקשרות בין הלקוח לבין האחים אהרון במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

59. האחים אהרון והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב בלבד.

אבטחת האתר

60. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

• חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

• בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

• שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

האחים אהרון יפעלו בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

61. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר של האתר. בהתאם, האחים אהרון ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות מסרון, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו יהיו האחים אהרון רשאים להעביר ללקוח מידע כלשהו על האחים אהרון או מי מטעמם, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי האחים אהרון או מי מטעמם או מי באמצעותם.

61.א הגבלת פרטיות- אנחנו קצביית האחים אהרון , מתחייבים לא להעביר את פרטי כרטיס האשראי לצד ג.

62. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לאחים אהרון  בכתב בהתאם להוראות כל דין.

63. האחים אהרון יהיו רשאים להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של האחים אהרון באתר

64. הקניין הרוחני באחים אהרון, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של האחים אהרון, או של צדדים שלישיים שהאחים אהרון קיבלו מהם רישיון שימוש כדין.

65. האחים אהרון שומרים על כל זכויותיהם וקניינהם בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

66. השם האחים אהרון ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של האחים אהרון הם בבעלות מלאה ובלעדית של האחים אהרון, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

67. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

68. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהאחים אהרון.

לבריאות…